Aýratyn

Maşynlar

Nebit saglygy bişirilmezden güýçli howa guradyjy

Nebitsiz güýçli howa guradyjy, diňe bir howa guradyjy däl, eýsem gündelik zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak we köp maksatly gazany gazanmak üçin peç, tost, panjara, mikrotolkun, miwe guradyjy, gowurma we ş.m. ulanylyp bilner. .

Power Air Fryer Without Oil Health cooking

USULLAR Maşyn gurallary hyzmatdaş bolup biler

SIZ BILEN HER AYOL.

Sag saýlamakdan we düzmekden
ep-esli girdeji getirýän satyn almany maliýeleşdirmäge kömek edýän işiňiz üçin enjam.

MISSION

STATEMENT

"Zhejiang Dingyao Import and Export Trading Co., Ltd." 2017-nji ýylda döredildi we "Zhejiang Lixin Technology Co., Ltd." -iň golçur kärhanasyna eýeçilik edýär. Önümçiligi, gözlegleri we ösüşi we satuwy birleşdirýän häzirki zaman kompaniýa we kiçi durmuş enjamlary üçin hünär eksport zawody.Dürli ownuk durmuş enjamlaryny öndürmekde, öndürmekde we satmakda ýöriteleşen bir nokatly önümçilik zynjyrydyr.Esasy önümler kiçi nemlendirijiler, kiçi janköýerler, saç guradyjylar, ownuk guradyjy gutular we ş.m.

 • Fully automatic pet drying box, one “box” can be used for multiple purposes!
 • The principle of humidifier
 • How to use a humidifier

ýakynda

HABARLAR

 • Doly awtomatiki haýwanlary guratmak gutusy, bir “guty” köp maksatly ulanylyp bilner!

  Şonuň üçin öý haýwanlaryny guratmak üçin gutujygyň bolmagy gaty zerur, esasanam köp öý haýwanlary bolan maşgalalar üçin, bir wagtyň özünde ýene birnäçe ýuwup bilersiňiz, elleriňizi doly azat edip bilersiňiz, bu ajaýyp!Bok atýan ofiser hökmünde, görmek has amatly we has professional bolsa-da ...

 • Nemlendiriji ýörelgesi

  Nemlendirijiler esasan iki görnüşe bölünýär: öý nemlendirijileri we senagat nemlendirijileri.Ultrases nemlendiriji, suwy 1-5 mikronyň ultra inçe bölejiklerine atomlaşdyrmak üçin 1,7MHZ ultrasesli ýokary ýygylykly yrgyldama ýygylygyny ulanýar, howany täzeläp bilýän, imp ...

 • Nemlendirijini nädip ulanmaly

  01 Iň gowy görülýän dumansyz nemlendiriji Bazarda iň köp görýän zadymyz, has tygşytly "ultrases nemlendiriji" diýlip hem atlandyrylýan "duman görnüşli" nemlendiriji.Şeýle hem "bugarýan nemlendiriji" diýlip atlandyrylýan "duman däl" nemlendiriji görnüşi bar.Pri ...